مصطفی حمیدی/mostafa hamidiنقاشی/tehranstudio/studiotehran/استودیو تهران/تابلو/سفالگری/tehrangallery/تهران گالری/گالری تهران

Artist: Mostafa Hamidi-Novin


Subject: Salt shaker


Code: MOSA007gh


Medium: Ceramic


Edition: –


Size: 6,5 x 7,5 x 3,5 mm
(2,5 x 2,9 x 1,3 inch.)


Estimated Price: Sold


مصطفی حمیدی/mostafa hamidiنقاشی/tehranstudio/studiotehran/استودیو تهران/تابلو/سفالگری/tehrangallery/تهران گالری/گالری تهران

Mostafa Hamidi-Novin . Date of birth: 1961 . Place of birth : Tehran.

Related education: ceramic diploma in handicrafts, nyckelvickenskolan, Stockholm.

Solo exhibitions: Asar gallery 1388, 2009 Tehran, Saltshaker / Queen gallery 1390, 2010 Toronto, Saltshaker /
O gallery 1396, 2017. Tehran, Deceit and turmoil / Ordibehesht gallery 1398, 2020, Candelholder / Café vadi . 1396, 2017. Tehran,  Mug&pitcher