داروین چه گفت که نگرش ما به گیتی را دگرگون ساخت؟

سهیل هومن

شاید بتوان نظریهٔ تکامل داروین را مهمترین نظریهٔ تاریخ بشر نامید. تاثیر بنیادین این نظریه بر چگونگی نگرش و درک مانسبت به جهانی که در آن زندگی می‌کنیم چنان شگرف است که کمتر نظریهٔ دیگری را می‌توان از نظر اهمیت هم‌سطح این نظریه پنداشت. در این مقاله که نخستین مقاله از رشته مقاله‌هایی در زمینهٔ نظریهٔ تکامل است تلاش خواهم کرد با زبانی ساده و غیرفنی به بررسی علت اهمیت این نظریه بپردازم و مختصرا توضیح دهم که داروین چگونه بنیادهای فکری انسان و نگاهش به هستی را دگرگون ساخت. برای رسیدن به این مقصود بیش از هر چیز به همراهی اندیشه و تصور شما، خوانندهٔ عزیز، نیاز دارم. با من همراه شوید و خود را در سه جهان پیش از داروین، جهانی که داروین توصیف کرد و جهان پس از داروین تصور کنید: